Đỗ Hữu Đồng
Đỗ Hữu Đồng
Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn. Anh lại về Ca, bỏ thằng Ni và còn ống kính Nano :D
Người dùng chưa có ảnh