nhân hunter
nhân hunter
bình thường không đẹp nhưng cũng không xấu không cao nhưng cũng không lùn..v.v..
Người dùng chưa có ảnh