babboy70
babboy70
Sinh ra -> lớn lên -> già -> die pờ lút Cầu lông, nhạc, tinhte.vn, công nghệ!
Người dùng chưa có ảnh